Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Zajęcie pasa drogowego

UCHWAŁA NR VI/54/2011 RADY POWIATU W BEŁCHATOWIE
z dnia 30 marca 2011 r.
w sprawie wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 

Na podstawie art. 12, pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218 ; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136, Nr 192, poz. 1381; z 2008 r. Nr 54, poz. 326, Nr 218, poz. 1391, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 19, poz. 100 i 101, Nr 86, poz. 720, Nr 168, poz. 1323; z 2010 r. Nr 106, poz. 675, Nr 152, poz. 1018, Nr 225, poz. 1466; z2011 r. Nr 5, poz. 13), Rada Powiatu w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg powiatowych na obszarze Powiatu Bełchatowskiego w celu:

1) prowadzenia robót w pasie drogowym;

2) umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub        potrzebami ruchu drogowego;

3)  umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz  reklam;  

4)  zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1-3.  

§ 2. 1. Za zajęcie 1 m2 powierzchni jezdni pasa drogowego drogi powiatowej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4 ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia:

1) przy zajęciu do 20 % szerokości jezdni - 4,00 zł.;

2) przy zajęciu od 20 % do 50 % szerokości jezdni - 5,00 zł.;

3) przy zajęciu powyżej 50 % szerokości jezdni - 8,00 zł.;

4) przy zajęciu zieleńca, pobocza - 3,00 zł.;

5)  przy zajęciu ciągu pieszego - 4,00 zł.

2.Stawki określone w ust. 1 pkt 1 stosuje się także do torowisk, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych a dla pozostałych elementów pasa drogowego ustala się stawkę opłaty za każdy dzień zajęcia 1 m2 pasa drogowego w wysokości 3,0 zł.

§ 3. Ustala się następujące roczne stawki opłaty za 1 m2 powierzchni pasa drogowego drogipowiatowej zajętego przez rzut poziomy urządzeń, o których mowa w § 1 pkt 2:

1) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 15,00 zł;

2) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 40,00 zł;

3) na drogowym obiekcie inżynierskim - 200,00 zł.

§ 4. 1. Ustala się następujące stawki opłaty za każdy dzień zajęcia pasa drogowego drogi powiatowej w celu, o którym mowa w § 1 pkt 3:

1) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego:

a) w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym - 0,30 zł.,

b) w pasie drogowym w obszarze zabudowanym - 0,60 zł.;

2) za 1 m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów (parkingi i miejsca obsługi uczestników ruchu) - 0,60 zł.;

3) za 1 m2 powierzchni reklamy - 3,00 zł.

§ 5. Zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 116/XVII/2004 Rady Powiatu w Bełchatowie z dnia 25 lutego 2004 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg powiatowych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Bełchatowie.

§ 8. Uchwała wchodzi wżycie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

                                                                                                                                                           Przewodniczący Rady

                                                                                                                                                               Edward Olszewski