Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dziennik Urzędowy UE z dnia 04.05.2016 r. L119/1), informuje:
 
1. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg z siedzibą w Bełchatowie przy ul. Lipowej 67A, zwany dalej Administratorem.
2.Inspektorem ochrony danych osobowych jest Konrad Kieruzel, e-mail: iodo@pzd.powiat-belchatowski.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 2222 z późn. zm.), ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 roku (t.j. Dz. U. Z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 1332 z późn. zm.), ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (t.j. Dz. U. Z 2018 r., poz. 142 z późn. zm), ustawa prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (t.j. Dz. U.z 2018 r., poz 799, z późn zm.), ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesień 2001 roku (t.j. Dz. U. Z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm.), ustawa prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zawartych umów oraz na podstawie zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą.
4. Przetwarzanie danych osobowych na podstawie przepisu prawa lub zawartej umowy nie wymaga uzyskania zgody osoby, której dane dotyczą, przy czym dane te mogą być przetwarzane tylko w celu i zakresie , w jakim zostały pozyskane.
5. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
a) wypełnienia zadań realizowanych przez urząd, na podstawie przepisów prawa.
b) realizacji zawartych umów, w zakresie niezbędnym do realizacji umów
c) zgody udzielonej przez osobę, której dane dotyczą, w zakresie i celu przez nią określonym.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy określające zasady archiwizacji i przechowywania dokumentów urzędowych.
7. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, na podstawie obowiązujących przepisów, i w zakresie określonym tymi przepisami ( np. ustawy o dostępie do informacji publicznej)
8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, osobie której dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane ze szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
9. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych osobie , której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, osobie której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. Urząd nie profiluje danych w rozumieniu Rozporządzenia .

 

WITAMY NA STRONIE

POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG  W BEŁCHATOWIE

 

Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie informuje iż,w związku z koniecznością wzmocnienia ochrony przed rozprzestrzenianiem się pandemii koronawirusa, ale przede wszystkim w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców powiatu bełchatowskiego, a także gości i pracowników Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie, budynek zostaje zamknięty. Kontakt możliwy z urzędem za pomocą poczty elektronicznej i telefoniczny oraz skrzynki podawczej umieszczonej przed wejściem do urzędu.
Tel. 44 632 79 14 lub 22
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.